Privacyverklaring

Verantwoordelijke

Deze website wordt u aangeboden door de Stichting Bintangs (All Stars) gevestigd te Egmond aan den Hoef, hierna Bintangs, "ons" of "wij" genoemd.

Locatie website

Onze website staat op een server in Europa. Onze provider hanteert stricte normen op het gebied van privacy en veiligheid en is ISO 27001 gecertificeerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de AVG wetgeving.

Contactgegevens bij een vraag

Als u ons een bericht stuurt gebruiken wij die gegevens in eerste instantie om uw vraag te beantwoorden. In sommige gevallen kunnen uw gegevens daarna voor marketing-doeleinden worden bewaard en gebruikt, denk daarbij aan contactgegevens van locaties/ festivals etc..

Gastenboek berichten

Als u ons verzoekt om een bericht te plaatsen in ons gastenboek mogen wij dat zonder opgaaf van reden weigeren, over die beslissing hoeven wij u niet te informeren; wij weigeren o.a. zaken die niet over Bintangs gaan, reclame, spam, discrimineren, beledigen etc. Met het opsturen van uw bericht geeft u ons toestemming om dat bericht beperkt aan te passen als wij dat nodig vinden (redigeren). Wij redigeren meestal bij geconstateerde spelling- of taalfouten, kennelijke vergissingen/ herhalingen en onjuiste feiten (datum, lokatie, schrijfwijze van een naam etc.). Bintangs en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent uw bijdrage(n) ook niet als dat bericht door ons was aangepast.

Persoonsgegevens Gastenboek

Wij registreren en publiceren een door u zelf op te geven naam, die overigens niet uw echte hoeft te zijn. Als u geen naam opgeeft gebruiken wij de gegevens van de e-mail waarmee uw bericht kwam, meestal uw echte voor- en achternaam dus.

Privacy Gastenboek

Om uw privacy te beschermen hebben Bintangs technische maatregelen getroffen richting zoekmachines. Wij vragen de zoekmachines om het gastenboek NIET te indexeren en niet te tonen; hiervoor is een zgn.  'Robots.txt' bestand op de webserver geplaatst. De meeste zoekmachines respecteren deze wens, helaas kunnen we geen garanties afgeven op dit gebied, u verklaart ons hiervoor niet aan te spreken of aansprakelijk te stellen.

Bewaartermijn wettelijke grondslag

Het gastenboek beschouwen wij als een historische- en journalistieke verwerking, om die reden bewaren wij uw bericht(en) in pricipe voor onbepaalde tijd.

Verwijderen bericht Gastenboek

Als u een bijdrage verwijderd wilt hebben uit het gastenboek kunt u dat kenbaar maken met een bericht aan de webmaster (zie pagina Contact). Wij verwijderen uw bericht dan binnen 48 uur van onze website. Wij kunnen uw bericht niet verwijderen van eventuele back-ups bij onze provider, of andere partijen.

Vragen, klachten etc.

Klachten, vragen of opmerkingen omtrent deze verklaring? Neem contact op met onze privacy officer via info@bintangs.nl .


Deze verklaring is op 17 september 2021 aangepast.

Wijziging ten opzichte van de vorige verklaring van 12 september: Verduidelijking van de privacyregels voor het Gastenboek.